Protokoll fört vid årsmöte i BARO den 25 maj 2019 kl 13.00
ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41 i Stockholm
Årsmötets öppnande
Ordförande Jan Bäckström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Fastställande av röstlängd
6 medlemsföreningar och 3 enskilda medlemmar hade hörsammat kallelsen och närvarade vid mötet:
*MnrNamn medlemNärvarandeRöstetalEnl 20%-regeln
F1Mörkö sommarstugeföreningLars Landin21091
   Gertrud Wallin Sjödahl
 F3Bokö TomtarrendatorerAlvin Törnblom55
   
  
F7Sommarstugeföreningen Femöre 1:1Jan Bäckström16791
F21Frösakulls arrendatorsföreningMats Persson3838Urban Ström


F42Arrendatorsföreningen Ornö SödraGill Lindblom1515
   Rune Lindblom
 
   
  
E86Staffan AminoffStaffan Aminoff11
E116Mats LundströmMats Lundström11
E132Marianne BroddessonMarianne Broddesson11
F134Tingsbrötens SmåstugeföreningCharlotte Henriksson2121


Antal deltagare/Totalt röstetal12459264
Fastställande att mötet kallats i enlighet med föreningen stadgar
Mötet konstaterade att kallelse utgått i stadgeenlig tid och att mötet är beslutsmässigt.
Val av mötesordförande
Jan Bäckström valdes till ordförande för mötet
Val av mötessekreterare
Mats Persson valdes till sekreterare för mötet
Val av Justeringsmän och rösträknare för mötet
Charlotte Henriksson och Gill Lindblom valdes till Justeringsmän och rösträknare.
Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen, som bifogats kallelsen, föredrogs av Mats Persson med kommentarer till hemsidan, seminariet hösten 2018, arrendeutredningens status, olika domar av intresse samt föreningens avgiftssystem som förändrades vid förra årsmötet.
Lars Landin föredrog den ekonomiska berättelsen. Rune Lindblom ställde en fråga till styrelsen om det fanns föreningsbidrag att söka för BARO. Styrelsen tog till sig frågan för att undersöka närmare.
Revisorernas berättelse
Lars Landin läste upp revisorns berättelse som avslutades med - ”Då jag inte har funnit något att anmärka på, tillstyrker jag att resultat- och balansräkning fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser”. Undertecknat av Johan Halvardsson.


Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av resultat.
Mötet fastställde att årets resultat om -1.573,02 SEK överförs i ny räkning. Föreningens tillgångar utgörs därmed av 44.226,79 SEK
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser (kalenderåret 2018).
Beslut om medlemsavgift
Årsmötet beslutade om oförändrad avgift för 2020 vilket betyder:
Enskild medlem: 150:-
Förening: 25:-/arrendator i förening, dock minst 450:- och högst 1.200:-
Val av föreningens ordförande
Mats Persson tog över ordförandeskapet under denna punkt.
Jan Bäckström valdes till föreningens ordförande på ett år.
Val av styrelseledamöter på två år
Marianne Broddesson, Enskild medlem, Stockholm, (omval)
Gunilla Bring, Enskild medlem, Umeå (nyval)
Mats Lundström, Enskild medlem, Eskilstuna (nyval)
Val av styrelseledamöter på ett år (fyllnadsval)
Inget fyllnadsval nödvändigt
Anmäldes att Einar Dahlin, Lars Landin och Mats Persson är valda till årsmötet 2020.
Val av 2 revisorer
Johan Halvardson, Näset, Södertälje (omval)
Dan Björklund, Störviken, Södertälje (nyval)

Val av 2-3 ledamöter i valberedning varav 1 sammankallande
Gertrud Westin Sjödahl, Mörkö, Södertälje (sammankallande)
Urban Ström, Frösakull, Halmstad (nyval)
Staffan Aminoff, Enskild medlem, Stockholm (nyval)
Behandling av motioner/förslag från medlemmar och förslag från styrelsen
Inga motioner från medlemmarna eller förslag från styrelsen fanns att behandla. Ordförande väckte istället frågor som lyfts under årsmötet:
1 Hålla vårt seminarium på helg istället för vardagar – Styrelsen undersöker
2 Vikten av att BARO kan intressera medlemmar att få in som nämndemän i Arrendenämnderna – Styrelsen gör ett utskick till alla medlemmar med denna begäran.
3 Bevakning av taxeringsvärdeutvecklingen på byggnad å arrendetomt – idag jämställs byggnad på ofri grund med motsvarande byggnad på egen mark vilket ifrågasattes riktigheten i – Styrelsen tar till sig frågeställningen.
Årsmötets avslutande
Mötet avslutades med att Jan Bäckström tackade deltagarna för visat intresse och engagemang vände sig speciellt till Staffan Aminoff som, i och med dagens möte, avslutade sitt engagemang i Styrelsen som varat ända sedan BARO bildades 2011. Jan tackade honom för hans mångåriga slit, men även mycket nöje, och avtackades med en flaska vin. 
Årsmötet förklarades därefter avslutat.
Stockholm 2018-05-25


_______________________________                            ________________________________
Jan Bäckström, Ordförande  Mats Persson, Sekreterare
Justeras:_______________________________                            ________________________________
Charlotte Henriksson Gill Lindblom