Välkommen till BAROs tredje seminarium kring angelägna bostadsarrendefrågor
Plats:                           Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, vid Valhallavägen / Östra station. Lokal meddelas senare.
Tidpunkt:                   Lördag 12 oktober 2019 kl. 09.00 – 16.30
Seminariet leds av advokat Agneta Gustafsson, Advokatbyrån Nywa, Umeå. Agneta Gustafsson har stor erfarenhet av att biträda arrendatorer i arrendenämnder och hovrätter och har varit drivande i våra två tidigare seminarier. Moderator är BAROs ordförande, Jan Bäckström. F.ö. medverkar BAROs styrelseledamöter, som alla har erfarenhet från arbete i arrendenämnder och förhandlingar.
Seminariet ska som tidigare ge kunskaper i arrendelagstiftningen och om hur man som arrendator bör agera i samband med villkorsändringar, avgiftsförhandlingar, överlåtelser och annat. Oftast är arrendatorn den svagare parten i konflikt med jordägaren. Ensam är inte stark, och om man går samman i en förening kan man få råd att anlita juridisk expertis vid intressekonflikter.
Denna gång riktar vi särskild uppmärksamhet mot hur arrendenämnderna arbetar och hur ett ärende ser ut, från att man mottagit begäran om villkorsändring från jordägaren tills dess att avgiften blivit fastställd för kommande arrendeperiod. (Arrendatorn kan också vara den som först begär villkorsändring, men det är mindre vanligt)

Seminariet är ett utmärkt tillfälle att få en fördjupad kunskap om arrendefrågor för såväl nuvarande Arrendenämndsledamöter som för dem som gärna vill bli av BAROs nominerad ledamot. Seminariet bygger på egenaktivitet, diskussioner och frågemöjligheter. Föredragningar varvas med grupparbeten och tid för frågor. Skicka gärna in frågor i förväg så att de kan förberedas på ett bra sätt. OBS! Seminariet kan inte behandla frågor av typ ”har mitt arrende rätt avgift” utan bör vara av mer generell art som ger deltagarna kunskap och insikter i aktuella ämnen.
För seminariet tar vi ut en deltagaravgift för BAROs medlemmar på 250 kr/deltagare. Deltagare som är eller har anmält sig som ledamot i arrendenämnd betalar ingen avgift men anmälan krävs. Avgiften skall betalas in senast 30 september till föreningens plusgiro 606443-0. Märk inbetalningen med föreningens namn/enskild medlem, samt ert namn. Vid gemensam betalning ange alla namn som omfattas av betalningen.
Vi bjuder på kaffe med dopp men lunch bekostas av var och en. Tips om lunchplats kommer.
Varmt välkomna!

Preliminärt program
09.00                 Samling, kaffe med tilltugg
 
09.30                 Seminarieinledning     
                          - om BARO och bostadsarrendeinstitutet
 
                          Grupparbete 1: om arrendatorers besittningsskydd, mm
                          Redovisning i plenum.
Föredragning om ämnet
 
Grupparbete 2: om arrendeavgiftens storlek, ortens pris, överlåtelser, hembud, mm
Redovisning i plenum.
Föredragning om ämnet
 
12.15 c:a            Lunchpaus


13.00                 Grupparbete 3: om arrendenämnd, överklagande och allmänt om ledamotskap i nämnderna.
Redovisning i plenum.
Föredragning om ämnet och om friköp


15.00 c:a            Kaffepaus


15.30                 Erfarenhetsutbyte kring att vara ledamot i arrendenämnd. Erfarenheter från tvister med markägare på det lokala planet.
                                    Övriga frågor


16.30                 Seminarieavslutning