Protokoll fört vid årsmöte i BARO den 25 maj 2021 kl 19.00
via mötestjänsten Zoom på internet
1.     Årsmötets öppnande
Ordförande Mats Lundström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 
2.     Fastställande av röstlängd
11 medlemsföreningar och 11 enskilda medlemmar hade hörsammat kallelsen och närvarade vid mötet:
*MnrNamn medlemArrendeEnligt 20%-regelnDeltagare
F1Mörkö sommarstugeförening210158Lars Landin
F2Föreningen Fullerö Strand7171Jens Andree
Kjell Lindmark
F7Sommarstugeföreningen Femöre 1:1167158Gunnar Rabe
Jan Bäckström
F13Småstugeföreningen Sommarbo122122Mårten Ebers
F21Frösakulls arrendatorsförening3838Mats Persson
F28Sämsholms stugförening6969Anders Sahlgren
F34Föreningen Torsnäs udde3939Pär Lundström
F36Åda stugförening7070Lars-Olov Eriksson
F40Sommarhagens Sommarstugeförening2626Monica Gidbark
F42Arrendatorsföreningen Ornö Södra1515Margareta Hansson
F134Tingsbrötens småstugeförening2121Charlotte Henriksson
E86Staffan Aminoff11Staffan Aminoff
E90Gunnar Wockatz11Johan Wockatz
Johanna Wockatz
E99Kjell-Urban Näs11Kjell-Urban Näs
E107AnnChristin Fredriksson11AnnChristin Fredriksson
E116Mats Lundström11Mats Lundström
E124Christer Bergström11Christer Bergström
E131Conny Svensson11Conny Svensson
E132Marianne Broddesson11Marianne Broddesson
E141Agneta Gustafsson11Agneta Gustafsson
E150Gertrud Sjödahl11Gertrud Sjödahl
E151Gunilla Bring11Gunilla Bring
  Summa Arrenden/Röstetal 20%-regeln/Antal deltagare2416822 25
 
3.     Fastställande att mötet kallats i enlighet med föreningen stadgar.
Mötet konstaterade att kallelse utgått i stadgeenlig tid och att mötet är beslutsmässigt.
 
4.     Val av mötesordförande
Mats Lundström valdes till ordförande för mötet
 
5.     Val av mötessekreterare
Mats Persson valdes till sekreterare för mötet
 
6.     Val av Justeringsmän och rösträknare för mötet
Gunnar Rabe och Monica Gidbark valdes till Justeringsmän och Mats Persson till rösträknare.
 
7.     Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen, som bifogats kallelsen, föredrogs av Mats Lundström som inledde med att uppmärksamma mötet på att BARO nu funnit i 10 år sedan starten 2011.
Coronapsndemin har satt tydliga spår i verksamheten som inte alls har fått den omfattning och innehåll som man kan förvänta. Alla kontakter måste ske via telefon eller digitala medier och det är svårt att få kontakt med olika befattningshavare. Tex har vi inte kunnat haft något seminarium under verksamhetsåret på grund av detta.

Lars Landin föredrog den ekonomiska redovisningen. Resultatet för 2020 blev 28.931:- kronor. Balansräkningen visade tillgångar/kassabehållning på 54.221 kronor.
 
8.     Revisorernas berättelse
Lars Landin läste upp revisorns berättelse som avslutades med - ”Då vi inte har funnit något att anmärka på, tillstyrker vi att resultat- och balansräkning fastställs samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser”. Undertecknat av Johan Halvardsson.


9.     Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av resultat.
Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade att årets resultat om
28.931,40 SEK överförs i ny räkning.
 
10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser (kalenderåret 2020).
 
11.  Beslut om medlemsavgift
Årsmötet beslutade om oförändrad avgift för 2021 vilket innebär:
Enskild medlem: 200:-
Förening: 30:-/arrendator i förening, dock minst 600:- och högst 2000:-


 
12.  Val av föreningens ordförande
Valberedningens förslag om Mårten Ebers, Småstugeföreningen Sommarbo, Laholm godkändes och Mårten valdes för 1 år, Mårten presenterade sig själv och sin bakgrund som sommarstugeägare sedan ungdomsåren och hans fars engagemang inom arrendefrågor redan från den tiden. Ett uppdrag som sedan Mårten ”ärvde” längre fram


13.  Val av styrelseledamöter på två år
Valberedningens förslag om
Hans Arvidsson, Mörkö Sommarstugeförening, Södertälje, (nyval),
Marianne Broddesson, Drottningholm, Ekerö, (omval) och
Mats Lundström, Sjötorp, Eskilstuna, (omval)
godkändes av mötet.
 
14.  Val av styrelseledamöter på ett år (fyllnadsval)
Inget fyllnadsval genomfördes
Anmäldes att Mats Persson, Lars Landin och Pär Lundström är valda till årsmötet 2022. Valberedningens förslag att Peter Thornér skulle adjungeras till styrelsen godtogs.


15.  Val av 2 revisorer
AnnChristin Fredriksson, Nykvarn (nyval)
Dan Björklund, Störviken, Södertälje (omval)


16.  Val av 2-3 ledamöter i valberedning varav 1 sammankallande
Gertrud Westin Sjödahl, Mörkö, Södertälje (omval och sammankallande)
Jan Bäckström, Femöre, Oxelösund, (omval)
Einar Dahlin, Ornö (nyval)


17.  Behandling av motioner/förslag från medlemmar och förslag från styrelsen
Inga motioner från medlemmarna eller förslag från styrelsen fanns att behandla. Inga övriga frågor framfördes, men församlingen väntade med stort intresse på det miniseminarium som skulle börja direkt efter mötet. Ett flertal allmänna arrendefrågor hade skickats in till föreningen och Advokat Agneta, Gustafsson från advokatbyrån Nywa i Umeå skulle ge sin syn och svar på frågorna. Miniseminariet redovisas i ett annat dokument utanför årsmötesförhandlingen.
 
18.  Årsmötets avslutande
Mötet avslutades med att Mats Lundström tackade deltagarna för visat intresse och engagemang samt vände sig speciellt till Gunilla Bring, som i och med mötet avslutade sitt engagemang som styrelseledamot. och lovade att hon skulle bli vederbörligt avtackade med blommor från styrelsen så snart möjlighet gavs.
Årsmötet förklarades därefter avslutat.
 
Stockholm 2021-05-25
 
 
 
_______________________________                            ________________________________
Mats Lundström, Ordförande                                       Mats Persson, Sekreterare
 
Justeras:
 
 
 
 
_______________________________                            ________________________________
Gunnar Rabe                                                                  Monica Gidbark