Bostadsarrendatorernas Riksorganisation (BARO)



                                                                                      Årsberättelse 2012



         Under BARO:s första år 2011 ägnades stor energi åt att göra organisationen känd och att          värva fler arrendeföreningar. Det var viktigt att snabbt bli erkänd som riksförening och därmed kunna påverka den kommande utredningen om arrendelagen. Det visade sig vara en klok strategi. Redan i början av 2012 kunde vår ordförande Östen Johansson hos Domstolsverket begära att BARO godkändes som riksorganisation för bostadsarrendatorer. Efter utredning och yttrande av hyres- och arren­denämnderna kom ett positivt besked under våren. Därefter har BARO föreslagit 25 ledamöter till landets åtta arrendenämnder. De kommer att tillträda från och med 2014.

              Efter nästan ett halvt sekel har alltså även vi bostadsarrendatorer fått en person som                   representerar oss i varje arrendenämnd – som det står i lagen! En viktig punkt i vårt                   handlingsprogram kan därmed strykas.



                     Den viktigaste frågan under året har givetvis varit den påbörjade arrende-                       utredningen. Utredaren, hovrättspresident Sten Andersson, har fått detaljerade direktiv
från justitiedepartementet. Vår kravlista går att hitta i olika formuleringar – hur de kommer att tolkas blir vår uppgift att bevaka.  BARO yrkade på en expertroll i utredningen, eftersom vi är den enda verkliga motparten till flera deltagande jordägarorganisationer. I  november blev det klart att Östen Johansson blir vår expert och han deltog i utredningens  första möte i november. Om ett år får vi veta vilket förslag man kommit fram till när det gäller att bestämma ”skälig arrendeavgift”. Det som diskuterats hittills är dels en schablonmetod baserad på markens taxeringsvärde (eller s.k. fiktivt taxeringsvärde), dels en      metod som bygger på ortsprismodellen, men till skillnad mot nu tydliggjord i lagtexten.                       Ytterligare en metod är att kombinera dessa båda. Den första modellen föreslogs i                       tomträttsutredningen tidigare under året.

                   Under hösten utgick ett påbud till alla medlemsföreningar att skicka in till BARO                       aktuella klagomål på hur arrendelagen fungerar, hur man behandlats av jordägaren m.m.  Dessa har samlats in och kommer att användas som faktabas till de möten som planeras under våren 2013. Arrendeutredaren ska då träffa representanter från ett antal områden (samt givetvis                      jordägare) för att försöka få grepp om vilka bristerna i lagstiftningen är och hur de ska kunna åtgärdas.

                      Domstolsavgöranden

                     Tyvärr kan vi inte rapportera några större framgångar här. HD har ej beviljat          prövningstillstånd  för någon av de domar där hovrätten betonat nyupplåtelser på bekostnad av ortsprisjämförelser.  Mörkö gjorde ett försök att få sin hovrättsdom prövad i EU-  domstolen med hjälp av en grundlig inlaga, men det lyckades tyvärr inte. Istället kommer rapporter från olika landsändar om alltfler jordägare som försöker pressa upp arrendet till  orimliga nivåer. De tragiska följderna av detta börjar visa sig: arrendatorer har inte råd att bo kvar och kan inte heller sälja utan måste överge sina hus. De som lyckas sälja måste sänka priset rejält och gör stora förluster. Ett fall i Västmanland innebar t.ex. en förlust för arrendatorn på 350 000 kr på några få år. Efter större förbättringar måste ägaren sälja på grund av sjukdom. Under tiden hade arrendet höjts kraftigt och huset blev mycket svårsålt  och priset måste därför sänkas långt under inköpspris.

               

                     Remisser

                     BARO har varit varit remissinstans för Bostadstaxeringsutredningen samt Hyres- och           arrendelagstiftningen (SPU 2012:82). Våra skrivelser färdigställdes i början av 2013 och kommer att finnas på hemsidan.



                     Medlemsantal

                     Antalet föreningar i BARO var vid årets slut omkring 40 och ökar stadigt. Det är en                      fördubbling på ett år. Föreningarna finns från Västerbotten i norr till Skåne i söder.


                     Medlemsavgift

                     Den är oförändrad: 10 kr per medlem i förening. En stor förening behöver inte betala för       fler än högst 100 medlemmar. Enskild medlem betalar 100 kr per år.





                     Hemsida

                     På arrenden.se kan man nu hitta en stor samling domar och andra skrivelser.        Föreningsmedlemmar får tillgång till en kod och kan läsa allting. Det mesta är dock öppet                       för alla.



                     Ekonomi

           Vi har omkring 20 000 i kassan och c. 4000 medlemsavgifter på väg in. Inga skulder.


                     Styrelsen

                     Den har bestått av Östen Johansson (ordf), Mörkö, Lars Landin (kassör), Mörkö, Jan-Erik     Westman (sekr), Fullerö, Gunnar Rabe (vice ordf), Femöre, Mats Persson, Frösakull, Rolf                       Perlman, Gångholmen samt Agneta Gustavsson, Västerbotten.

Revisorer är Marit Pettersson, Mörkö samt Hans Wallensten, Bokö.

                     Valberedning Gertrud Westin Sjödahl (sammankallande), Mörkö, Anita Sidenbladh,               Djurgården samt Staffan Aminoff,  Bokö.

Under året har styrelsen haft fem protokollförda möten samt årsmöte den 18 februari.





                     Stockholm den 3 april 2013



                Styrelsen för Bostadsarrendatorernas Riksorganisation BARO



               

                Östen Johansson                          Lars Landin                                                  Jan-Erik Westman

                ordförande                                                    kassör                                          sekreterare