Bostadsarrendatorernas Riksorganisation (BARO)

 

                                                    Verksamhetsberättelse 2014

 

Under BAROs fjärde verksamhetsår har medlemsökningen fortsatt, men i betydligt lugnare takt. Från detta år (i vissa områden redan tidigare) har våra egna nämndemän (och kvinnor) börjat verka i arrendenämnderna. Det känns tillfredsställande att vi uppnått i varje fall en viss juridisk jämlikhet i själva processen. Det vore intressant att få in rapporter från våra nämndemän om hur det går för dem. Skriv gärna några rader till vår hemsida!

Den viktigaste händelsen under året har utan tvekan varit arrendeutredningens avslut- ning under våren. Den resulterade under sommaren i en diger skrift på 338 sidor: Jordbruks- och bostadsarrende – några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32). BARO har följt utredningen noga, dels genom en egen expert i själva utredningen (vår förre ordförande Östen Johansson), dels genom att delta i utredningens möten med arrendatorer på olika platser i landet, dels genom att kommentera och kritisera olika förslag som förts fram.

BAROs styrelse läste under sommaren utredningens förslag beträffande bostads-arrende och diskuterade hur de skulle bedömas från vår horisont. En del positiva inslag kunde skönjas – några omnämns redan i förra årets verksamhetsberättelse.

Det gäller försöket att minska de s.k. skälighetsbedömningarna i domarna som utredningen själv kritiserar. Nu vill man ha en mer konkret grund att stå på, nämligen den ”förnyade” ortsprismetoden. Den ska vara den grundläggande metoden för att fastställa en rimlig arrendeavgift. Problemet då blir förstås att i områden där arrendena skenat vill man som arrendator naturligtvis ha andra bedömningsgrunder.

Under hösten skickades utredningen på remiss till en rad organisationer och myndigheter, bland dem förstås BARO. Vår ordförande Gunnar Rabe skrev ett första utkast till remissvar. Detta diskuterades i styrelsen under flera veckor, bearbetades och utökades. Till slut var vi eniga om en slutversion som nu kan läsas på vår hemsida. Den nämner några positiva inslag, som kan få betydelse, men räknar samtidigt upp en rad brister i utredningen. Det var ju BARO som drev fram utredningen genom uppvaktningar i riksdagen och skrivelser till justitieminister Beatrice Ask. Hennes direktiv för utredningen var fr.a. att få stopp på de skenande arrendena. Besittningsskyddet hade urholkats och det fanns arrendatorer som måste lämna sina stugor på grund av höga avgifter (Mörkö). Men utredningen lyckades inte hitta någon metod för detta. Tvärtom påstod man att det inte var möjligt. Vi tog upp detta i vårt remissvar som en mycket tung invändning mot utredningen. En annan av våra angreppspunkter var att begreppet ”nyupplåtelser” har haft och får en så stor betydelse i lagtexten. Genom sådana skulle man kunna komma fram till ”vad en arrendator är villig att betala” - något som ger en fingervisning av ”rätt nivå”. Men problemet är att det finns knappt några nyupplåtelser längre, troligen mindre än en procent av alla arrendeöverlåtelser.

 Vad ansåg andra remissinstanser? Gunnar Rabe gjorde en kraftfull insats under senhösten genom att gå igenom och sammanfatta samtliga svar som innehöll något av intresse för oss. En viss majoritet tycks i stort sett vara positiv till utredningens förslag, bl.a. om ortsprismetoden, men en del avstyrker eller avstår från egen ståndpunkt. Några har likartade kritiska synpunkter som BARO, t.ex. Villaägarna. Merparten tycks ha insett att nyupplåtelser har spelat ut sin roll som riktmärke för avgifts-bestämningen.

I en sammanfattning skrev BARO bl.a. följande: ”Vi behöver fortsatt argumentera för att en förändring behövs, vi måste hävda att utredningen alls inte är partisk till vår fördel, vi måste fortsatt lyfta fram att nivåerna blivit alltför höga på flera håll - det har helt glömts bort, vi bör fundera över om ”orten” ska preciseras ytterligare, vi måste fortsatt lyfta fram att styrkeförhållandet är ojämlikt till vår nackdel, vi måste slåss för att minska skälighetsbedömningarna, jämförelser med nyupplåtelser ska bort, arrendeperioden förlängas och andrahandsupplåtelser regleras.”

 Medlemsantal

BARO har f.n. 61 föreningar som medlemmar samt 12 enskilda medlemmar.

Ekonomi

Kassabehållningen efter år 2014 var 54 069 kr. Årets intäkter blev 28 170 kr och utgifterna 8 587 kr. Inga skulder.

Oförändrad medlemsavgift: 10 kr per medlem i förening. En stor förening behöver inte betala för mer än 100 medlemmar. Enskild medlem betalar 100 kr.
 

Hemsida

På BAROs hemsida arrenden.se återfinns en samling domar och andra skrivelser. Föreningsmedlemmar får tillgång till ett lösenord och kan läsa allting. Det mesta är dock öppet för alla.

 

Styrelsen

Har bestått av Gunnar Rabe (ordf), Femöre (Oxelösund), Lars Landin (kassör), Mörkö (Södertälje), Jan-Erik Westman (sekr), Fullerö (Västerås), Mats Persson, Frösakull (Halmstad), Rolf Perlman, Gångholmen (Västerås), Staffan Aminoff, Bokö (Trosa) samt Lars-Eric Ek, Obbola (Umeå).

Revisorer Marit Pettersson och Hans Wallensteen, Valberedning Gertrud Westin Sjödahl och Alvin Törnblom.

Under året har styrelsen haft sex protokollförda möten samt årsmöte 17 maj.

 

Stockholm den 30 mars 2014

 

Styrelsen för Bostadsarrendatorernas Riksorganisation BARO

 

Gunnar Rabe (ordf)    Lars Landin (kassör)  Jan-Erik Westman (sekr)

 

Mats Persson              Rolf Perlman              Staffan Aminoff           Lars-Eric Ek