Till
<jordägaren>
 
Begäran om villkorsändring i avtal om bostadsarrende
 
Arrendator(er):
<namn>, <adress> etc.
 
Jag/vi begär härmed villkorsändring i avtalet om bostadsarrende mellan mig/oss och <jordägarens namn> avseende område på fastigheten <fastighetsbeteckning> vid avtalstidens slut den <datum>
 
Yrkad villkorsändring:
<Beskriv här vilken ändring du vill ha av villkoren.>
 
Undertecknat av samtliga arrendatorer
<namnteckningar>
 
 
 
 
 
 
Anm. 1: Begäran om villkorsändring ska skriftligen ske till jordägaren senast ett år före arrendetidens utgång   (8 kap. 8 § och 10 kap. 3 § första stycket jordabalken).
 
Anm. 2: Se till att du kan bevisa när begäran om villkorsändring skedde exempelvis genom att jordägaren skriver under en ”delgivningsbekräftelse”. Ett enkelt sätt är att skicka meddel­andet som rekommenderat brev med mottagningsbevis. Mottagningsbeviset fungerar då som bevisning.
 
Anm. 3: Beskrivningen av den yrkade villkorsändringen kan i detta skede utelämnas och anstå till första förhandlingsmötet med jordägaren.
 
Anm. 4: Om du inte kommer överens med jordägaren om villkorsändring för den nya arrende­perioden måste   du senast två månader före den löpande arrendeperiodens utgång hänskjuta tvisten till arrendenämnden           (9 kap. 10 § andra stycket jordabalken) .