Protokoll fört vid årsmöte i BARO den 5 maj 2022 kl 18.00
via mötestjänsten Zoom på internet
1.     Årsmötets öppnande
Tf ordförande Mats Lundström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 
2.     Fastställande av röstlängd
13 medlemsföreningar och 9 enskilda medlemmar hade hörsammat kallelsen och närvarade vid mötet. Röstetalet är enligt stadgarnas lydelse att ingen medlem på årsmötet får ha mer än 20% av de närvarandes sammanlagda röster:
MedlemRösterRöstetalMedlemNamn
F1210210Mörkö sommarstugeföreningLars Landin
F27070Föreningen Fullerö StrandJens Andree
0Kjell Lindmark
F4800321Apelvikens stugägarföreningUhlf Skoglund
0Kurt Johansson
F7126126Sommarstugeföreningen Femöre 1:1Jan Bäckström
F188888Grönviks arrendeföreningTerri Henkul
0Karin Björklund
F2044Ådö  bostadsarrendatorerLars-Olov Eriksson
0Eva Rosmark-Calltorp
F213838Frösakulls arrendatorsföreningMats Persson
F262929GångholmenSelma Steglind
F286969Sämsholms stugföreningAnders Sahlgren
0Anna-Karin Wiberg
F402626Sommarhagens SommarstugeföreningMonica Gidbark
F421515Arrendeföreningen Ornö SödraEinar Dahlin
F446060Landsorts ArrendatorsföreningBo Seving
F466060Östra Torsö stugföreningLeif Wilhelmsson
E9011Gunnar WockatzJohan Wockatz
E10411Mikael HasteusMikael Hasteus
E10711AnnChristin FredrikssonAnnChristin Fredriksson
E11311Bergman/SjöbergLeif Bergman
E11611Mats LundströmMats Lundström
E12911Anders BrusAnders Brus
E14111Agneta GustafssonAgneta Gustafsson
E15011Gertrud SjödahlGertrud Sjödahl
E15511Berit FahlénBerit Fahlén
2716041125
 
3.     Fastställande att mötet kallats i enlighet med föreningen stadgar.
Mötet konstaterade att kallelse utgått i stadgeenlig tid och att mötet är beslutsmässigt.
 
4.     Val av mötesordförande
Mats Lundström valdes till ordförande för mötet
 
5.     Val av mötessekreterare
Mats Persson valdes till sekreterare för mötet
 
6.     Val av Justeringsmän och rösträknare för mötet
Kurt Johansson och Anders Sahlgren valdes till Justeringsmän och tillika rösträknare.
 
7.     Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen, som bifogats kallelsen, föredrogs av Mats Lundström. Styrelsen har under året haft 7 möten, alla via Zoom pga pandemin. Mats L bad också om förslag till höstens planerade zoom-möte, kanske med inriktning på frågor kring Hyres- och Arrendenämnderna (HAN) för nuvarande och tillkommande HAN-ledamöter. Även önskade Mats L att medlemmarna inkommer med förslag på vilka aktiviteter BARO skall ha.
 
Lars Landin föredrog den ekonomiska redovisningen. Resultatet för 2021 blev 34.076:- kronor. Balansräkningen visade tillgångar/kassabehållning på 88.298 kronor.
 
8.     Revisorernas berättelse
AnnChristin Fredriksson föredrog revisionsberättelsen och avslutade med att revisionen inte visat annat än att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2021
 
9.     Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av resultat.
Mötet fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade att årets resultat om
34.076,40 SEK överförs i ny räkning.
 
10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser (kalenderåret 2021).
 
11.  Beslut om medlemsavgift
Förslag framlades på mötet om både sänkt och höjd avgift. Efter kort diskussion beslutade årsmötet om oförändrad avgift för 2022 vilket innebär:
Enskild medlem: 200:-
Förening: 30:-/arrendator i förening, dock minst 600:- och högst 2000:-


 
12.  Val av föreningens ordförande
Valberedningens har inte lyckats hitta någon kandidat till ordförandeposten utan hänvisade till föreningens stadgar som låter styrelsen konstituera sig själva och att då valberedningen nominerat 7 personer. Mötet godkände detta förslag.
Val av styrelseledamöter på två år
Valberedningens förslag om
Lars Landin, Mörkö Sommarstugeförening, Södertälje, (omval),
Mats Persson, Arrendeföreningen Frösakull, Halmstad (omval) och
Selma Steglind, Gångholmens Stugförening, Västerås (nyval).
godkändes av mötet.
 
13.  Val av styrelseledamöter på ett år (fyllnadsval)
Valberedningens förslag om
Mikael Hasteus, Enskild medlem, Göteborg och
Kurt Johansson, Apelvikens Stugägarförening, Varberg
godkändes av mötet.
Anmäldes att Marianne Broddesson, Drottningholm, Ekerö, och
Mats Lundström, Sjötorp, Eskilstuna, är valda till årsmötet 2023. Valberedningens förslag att Peter Thornér skulle adjungeras till styrelsen godtogs.


14.  Val av 2 revisorer
AnnChristin Fredriksson, Nykvarn (omval)
Dan Björklund, Störviken, Södertälje (omval)


15.  Val av 2-3 ledamöter i valberedning varav 1 sammankallande
Jan Bäckström, Femöre, Oxelösund, (omval och sammankallande)
Gertrud Westin Sjödahl, Mörkö, Södertälje, (omval)
Einar Dahlin, Ornö (omval)


16.  Behandling av motioner/förslag från medlemmar och förslag från styrelsen
Inga motioner från medlemmarna eller förslag från styrelsen fanns att behandla. Inga övriga frågor framfördes, men församlingen väntade med stort intresse på det miniseminarium som skulle börja direkt efter mötet. Advokat Agneta, Gustafsson från advokatbyrån Nywa i Umeå skulle ge en bild av viktiga frågor för en arrendator. Miniseminariet redovisas i ett annat dokument utanför årsmötesförhandlingen.
 
17.  Årsmötets avslutande
Mötet avslutades med att Mats Lundström tackade deltagarna för visat intresse och engagemang.
Årsmötet förklarades därefter avslutat.
 
Stockholm 2022-05-05
 
 
 
_______________________________                            ________________________________
Mats Lundström, Ordförande                                       Mats Persson, Sekreterare
 
Justeras:
 
 
 
 
_______________________________                            ________________________________
Kurt Johansson                                                              Anders Sahlgren