Bostadsarrendatorernas Riksorganisation (BARO) 
 
Verksamhetsberättelse 2021 
 
BAROs verksamhet under 2021 har påverkats av två, vitt skilda, saker som haft stor påverkan på verksamheten. Först, och inte minst, ytterligare ett år där Covid19 satt sina tydliga spår i vår verksamhet. Svårigheterna att bedriva ”normal” verksamhet blev inte mindre när vår nyvalde ordförande tidigt under hösten avsade sig fortsatt arbete i styrelsen pga personliga skäl. Vi beklagar verkligen den utvecklingen för det var med ”glöd och idekraft” som Mårten tog sig an uppgiften. Trots dessa två händelser vill styrelsen ändå avlämna en verksamhetsberättelse som redovisar året från en mer positiv sida.
 
Under året har styrelsen arbetat med att utveckla arbetet med information från ärenden i hyres- och arrendenämnderna, då informationen på hemsidan är gammal. Möjligheten att erbjuda medlemmarna sökbar, aktuell och enkelt tillgänglig information genom ett system med databas kopplat till GIS (sökning via karta) har undersökts.
 
Detta anser styrelsen vara en bra väg framåt, men då det kräver mer resurser vad gäller såväl ekonomi som kompetens så är det en lösning på något längre sikt. Därför har styrelsen börjat med ett mindre pilotprojekt där vi testar en enklare och snabbare lösning som vi kan lansera snabbt under våren 2022, där medlemmarna efter inloggning på BAROs medlemssidor kommer åt filer utifrån information gällande kommun, fastighetsbeteckning, arrendenämnd och beslutsdatum.
 
Pilottestet berör arrenden som varit uppe i Hyres- och arrendenämnden i Västerås respektive Göteborg under senare år. Om testet faller väl ut har styrelsen för avsikt att möjliggöra detta för alla regioner och för fler år bakåt i tiden. Dock kommer insatser från våra medlemmar i alla regioner att behövas för att hjälpa till med mindre handpåläggning (döpa om filerna enligt gemensamt system).
 
Styrelsen har under våren bjudit in föreningens arrendenämndsledamöter till ett gemensamt Zoom-möte för att diskutera uppdraget, bidra med stöd samt diskutera hur detta arbeta kan utvecklas.
 
Arbetet med att involvera högskole- och universitetsstudenter för att skriva kandidat- och masteruppsatser om arrenderelaterande frågor har legat stilla under året.
 
Styrelsen har också fortsatt sitt arbete med att få till stånd en förändring av arrendelagen, mer i enlighet med den tidigare gjorda arrendeutredningen. I samband med en artikel om arrenden och markägare i Dagens Nyheter tog Pär Lundström kontakt med journalisten Björn af Kleen.
 
Den proposition 2020 som blev lag den 1 juli saknade helt koppling till den Statliga Offentliga Utredning som presenterades i juni 2014 gällande arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32). Eftersom detta är anmärkningsvärt har Pär tagit fram ett underlag som kan användas i samtal med Statskontoret eller Riksrevisionen.
 
I bägge fallen handlar det om att väcka uppmärksamhet kring den bristande rättssäkerhet som råder för Sverige arrendatorer.
 
Via hemsidan kommer det flera frågor till styrelsen kring arrendefrågor, från både befintliga medlemmar och arrendatorer som hittat fram till BAROs hemsida. Styrelsen har besvarat frågorna efter bästa förmåga och alltid med en passus att vi inte är jurister utan arrendatorer med stor erfarenhet av arrendefrågor. Vid mer intrikata frågeställningar har vi uppmanat frågeställarna att kontakta juridisk expertis. Flera frågeställare har också gått med i BARO.
 
Årsmötet 2021
 
Årsmötet avhölls den 25 maj 2021 via mötestjänsten Zoom Antalet deltagande personer var 25, representerande 2416 arrenden.
 
Några motioner hade inte inkommit och förutom stadgeenliga val beslutades om årsavgifter för 2022: Enskild medlem: 200:-. Förening: 30:-/arrendator i förening, dock minst 600:- och högst 2.000:-
 
Årsmötet avslutades med ett miniseminarium där anmälda arrendefrågor besvarades av Advokat Agneta Gustafsson, Umeå. Seminariet blev mycket uppskattat.
 
Föreningsinterna frågor 
 
Medlemsutvecklingen har varit följande:  
 
År Antal medlemmar Antal representerade arrenden 
2011 24 3016 
2012 37 3656 
2013 37 3576 
2014 46 4035 
2015 47 3757 
2016 59 3769 
2017 92 4538 
2018 84 3644 
2019 93 2926 
2020942851
20211002884
 
Antal medlemmar ligger relativt konstant, men trenden är att det blir fler enskilda medlemmar
 
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under 2021 (varav 5 efter årsmötet) samt 2 möten under 2022 före årsmötet. 
 
Styrelsens sammansättning har sedan årsmötet 25 maj varit följande: 
 
Ordförande Mårten Ebers, Småstugeföreningen Sommarbo, Laholm *
Ledamöter 
Lars Landin. Mörkö Södertälje*
Mats Persson, Frösakull Halmstad*
Mats Lundström, Sjötorp, Vallby, Eskilstuna
Pär Lundström, Ornö*
Marianne Broddesson, Drottningholm Ekerö 
Hans Arvidsson, Mörkö Sommarstugeförening, Södertälje
 
*) Valda fram till årsmötet 2022 
 
 Till styrelsen har, sedan 3 feb 2020, Peter Thorner, Halmstad, varit adjungerad.
 
 
Stockholm 2022-02-17
 
Styrelsen för Bostadsarrendatorernas Riksorganisation, BARO 
 
 
 (Digital signatur)                (Digital signatur)                 (Digital signatur)
Mats Lundström                 Mats Persson                     Lars Landin 
 
 
 
(Digital signatur)                                       (Digital signatur)
Pär Lundström                                         Marianne Broddesson