Stadgar

Reviderade STADGAR för Bostadsarrendatorernas Riksorganisation (BARO) beslutade vid årsmöten
den 21 maj 2016 och den 13 maj 2017
 
1 § Föreningens namn och säte
Bostadsarrendatorernas Riksorganisation är en ideell förening med säte i Stockholm. Föreningen är parti­politiskt obunden och drivs utan vinstintresse.
 
2 § Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att tillvarata bostadsarrendatorers intressen i Sverige genom att;
- samla information om bostadsarrendatorers situation och sprida denna till sina medlemmar
- följa upp och påverka lagstiftningen och regeltillämpning inom området.
 
3 § Medlemskap
Medlemmar kan vara bostadsarrendatorsföreningar eller enskilda bostadsarrendatorer genom anmälan till styrelsen. Medlem som är illojal eller som skadar föreningen kan uteslutas ur föreningen genom beslut av årsmöte.
 
4 § Verksamhetsår
Verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
 
5 § Föreningens ledning
Föreningen verksamhet leds av en styrelse. Styrelsen väljs av årsmötet. Minst tre styrelsemöten ska hållas under verksamhetsåret. Styrelsesammanträden kan hållas per telefon.
 
6 § Årsmöte
Föreningens årsmöte är högsta beslutande organ. Årsmöte ska hållas före utgången av maj månad på tid och plats      som styrelsen beslutar om. Personlig kallelse ska vara utsänd senast fyra veckor före årsmötet till alla medlemmar i föreningen. Kallelse kan ske via email.
 
På årsmötet röstar föreningar för det antal betalande medlemmar de har med begränsningen att ingen förening kan ha mer än 20 % av rösterna. Varje enskild medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordföranden. Vid personval avgör lotten vid lika röstetal.
 
Motion/förslag till ordinarie årsmöte kan väckas av medlem. Sådana ska vara inlämnade till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
 
7 § Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det påkallat eller då minst en tredjedel av medlemmarna begär det, därav minst tre medlems­föreningar. Kallelse ska ske minst två veckor före mötet.
 
8 § Ärenden på ordinarie årsmöte
På årsmötet utses en styrelse för det kommande året. Styrelsen ska bestå av 5 eller 7 ledamöter.
 
Ordförande väljs för ett år. Beroende på om styrelsen består av 5 eller 7 ledamöter väljs 2 respektive 3 jämnt årtal och 2 respektive 3 ojämnt årtal. Styrelsen konstituerar sig själv.
 
9 § Dagordning årsmöte
På årsmötet gäller följande dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande att medlemmarna kallats i enlighet med föreningens stadgar
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Behandling av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av resultat
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om medlemsavgift för efterföljande verksamhetsår
12. Val av föreningens ordförande
13. Val av styrelseledamöter på två år
14. Val av styrelseledamöter på ett år (fyllnadsval)
15. Val av 2 revisorer
16. Val av 2-3 ledamöter i valberedning varav 1 sammankallande
17. Behandling av motioner/förslag från medlemmar och förslag från styrelsen
18. Årsmötets avslutande
 
10 § Stadgeändring
Stadgarna kan ändras efter majoritetsbeslut i två på varandra följande årsmöten varav det ena ska vara ordinarie.
 
11 § Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas vid beslut med enkel majoritet på två av varandra följande årsmöten varav det ena ska vara ordinarie. Eventuella tillgångar ska skänkas till ideell organisation med ideell verksamhet efter beslut av årsmötet.
 

 

Bastmora Södertälje