Bostadsarrendatorernas Riksorganisation BARO
Resultat och Balansräkning 2022 2021
20220101-20221231

Resultaträkning
Föreningens intäkter                                 2022                                 2021
Medlemsavgifter 2022                              41 301,00 kr                     46 350,00 kr
Erhållen ränta
Gåva
Totalt                                                         41 301                              46 350,00 kr

Föreningens kostnader
Programvaror
Resekostnader
Representation
Kontorsmtrl                                                818,00 kr                          1 521,60 kr
Seminarium
Bolagsstämma
IT-tjänster                                                   4 819,00 kr                        9 210,00 kr
Bankkostnader                                           1 332,80 kr                        1 301,70 kr
Porto                                                                                                     240,00 kr
Totalt Utgifter                                              6 969,80 kr                      12 273,30 kr

Årets resultat                                            34 331,20 kr                      34 076,70 kr
Balansräkning
Ingående balans                                       88 298,14 kr                      54 221,44 kr
Årets resultat                                             34 331,20 kr                     34 076,70 kr
Utgående balans                                     122 629,34 kr                     88 298,14 kr

Styrelsen föreslår att årets resultat 34 331,20 kr
överförs i ny räkning