Bostadsarrendatorernas Riksorganisation (BARO) 
Verksamhetsberättelse 2022 
  
BAROs verksamhet under 2022 har fortsatt påverkats av Covid19 och det är numera  mer regel än undantag som våra möten är digitala, via någon mötestjänst där vi kan  se varandra och visa olika dokument på skärmen. Fördelen med detta arbetssätt är  att vi har större spridning på var styrelseledamöterna har sin bostad, men det finns  också nackdelar som avsaknaden av personliga möten som i sig har en betydelse för  samarbetet inom styrelsen.  
Hösten 2022 nominerade BARO ledamöter för åren 2023-2025 till landets 8  Arrendenämnder. Resultatet blev 32 (31) ledamöter som innehar 43 (41) platser  (perioden 2020-2022 inom parantes). En liten ökning, men samtidigt så visar det att  vi har en stabil krets av medlemmar som ser nyttan av att vi har representation i  landets Arrendenämnder. Vi kan dock bli fler, speciellt i området för Jönköpings,  Gotland (tillhör Stockholms AN), Sundsvall och Umeå. Där finns stora behov av fler  Arrendeledamöter. Styrelsen avser att fortsätta med digitala möten för  arrendeledamöterna för att ha ett forum för utbyte av erfarenhet och ha en stöttade  funktion i deras viktiga arbete.  
BARO har ordnat ett webinarie med Agneta Gustafsson som berör frågor om  bostadsarrenden som varit uppskattat.  
  
BARO har ordnat tillfälle för diskussioner för arrendenämndsledamöter (första tillfället  ska dock genomföras i april) där tanken varit att ge arrendenämndsledamöterna  möjlighet till kunskapsutbyte och utveckling.  
  
En Facebook-sida och en Linkedin-sida har skapats dessa har dock ej varit särskilt  aktiv då vi ännu inte tagit fram något material som kan publiceras.  
  
Större delen av sommaren och hösten gick till att rekrytera nya  
arrendenämndsledamöter för perioden 2023-2025.  
  
Styrelsen har också skapat en översyn av hovrättsdomar för att se dels hur  utvecklingen av arrendeavgiften ser ut dels för att skaffa sig en ökad förståelse för  vad hovrätterna och därmed även arrendenämnderna lägger vikt vid, vid sin  bedömning av arrendeavgiften.  
  
För att ge våra arrendenämndsledamöter en bättre möjlighet att värna  bostadsarrendatorers rättigheter har styrelsen även skapat en guide för  arrendenämndsledamöterna som ska ge en överskådlig bild över lagstiftningen som  finns på området samt hur BARO ställer sig till tolkningen av dessa.  
Styrelsen har även gjort en runt ringning till flertalet försäkringsbolag för att  undersöka vilka som erbjuder försäkringsstöd i de fall man som arrendator behöver  anlita en advokat/jurist för att få hjälp att driva sitt fall. 
Styrelsen har påbörjat arbetet med att hitta ett nytt medlemssystem för att förenkla  möjligheten att administrera alla medlemmar med en förhoppning av att göra det  lättare att fakturera medlemmarna och kunna kartlägga var våra medlemmar finns i  landet och hur arrendenivåerna ser ut i respektive ”ort”.  
  
Under året har styrelsen arbetat med att utveckla arbetet med information från  ärenden i hyres- och arrendenämnderna, då informationen på hemsidan är gammal.  Möjligheten att erbjuda medlemmarna sökbar, aktuell och enkelt tillgänglig  information genom ett system med databas kopplat till GIS (sökning via karta) har  undersökts.  
Detta anser styrelsen vara en bra väg framåt, men då det kräver mer resurser vad  gäller såväl ekonomi som kompetens så är det en lösning på något längre sikt. Därför  har styrelsen börjat med ett mindre pilotprojekt där vi testar en enklare och snabbare  lösning som vi kan lansera snabbt under våren 2022, där medlemmarna efter  inloggning på BAROs medlemssidor kommer åt filer utifrån information gällande  kommun, fastighetsbeteckning, arrendenämnd och beslutsdatum.  
Pilottestet berör arrenden som varit uppe i Hyres- och arrendenämnden i Västerås  respektive Göteborg under senare år. Om testet faller väl ut har styrelsen för avsikt  att möjliggöra detta för alla regioner och för fler år bakåt i tiden. Dock kommer  insatser från våra medlemmar i alla regioner att behövas för att hjälpa till med mindre  handpåläggning (döpa om filerna enligt gemensamt system).  
  
 Arbetet med att involvera högskole- och universitetsstudenter för att skriva kandidat och masteruppsatser om arrenderelaterande frågor har legat stilla under året.    
Styrelsen har också fortsatt sitt arbete med att få till stånd en förändring av  arrendelagen, mer i enlighet med den tidigare gjorda arrendeutredningen. I samband  med en artikel om arrenden och markägare i Dagens Nyheter tog Pär Lundström  kontakt med journalisten Björn af Kleen.  
  
Den proposition 2020 som blev lag den 1 juli saknade helt koppling till den Statliga  Offentliga Utredning som presenterades i juni 2014 gällande arrendeavgift och  besittningsskydd (SOU 2014:32). Eftersom detta är anmärkningsvärt har Pär tagit  fram ett underlag som kan användas i samtal med Statskontoret eller Riksrevisionen.    
I bägge fallen handlar det om att väcka uppmärksamhet kring den bristande  rättssäkerhet som råder för Sverige arrendatorer.  
Via hemsidan kommer det flera frågor till styrelsen kring arrendefrågor, från både  befintliga medlemmar och arrendatorer som hittat fram till BAROs hemsida. Styrelsen  har besvarat frågorna efter bästa förmåga och alltid med en passus att vi inte är  jurister utan arrendatorer med stor erfarenhet av arrendefrågor. Vid mer intrikata  frågeställningar har vi uppmanat frågeställarna att kontakta juridisk expertis. Flera  frågeställare har också gått med i BARO. 
Årsmötet 2022 avhölls den 5 maj 2022 via mötestjänsten Zoom Antalet deltagande  personer var 27, representerande 1604 arrenden.  
Några motioner hade inte inkommit och förutom stadgeenliga val beslutades om  årsavgifter för 2023: Enskild medlem: 200:-. Förening: 30:-/arrendator i förening, dock  minst 600:- och högst 2.000:-  
Årsmötet avslutades med ett miniseminarium där anmälda arrendefrågor besvarades  av Advokat Agneta Gustafsson, Umeå. Seminariet blev mycket uppskattat.    
Föreningsinterna frågor  
Medlemsutvecklingen har varit följande:  
  

År Antal  medlemmar 
Antal representerade  arrenden 

2011 24 3016 2012 37 3656 2013 37 3576 2014 46 4035 2015 47 3757 2016 59 3769 2017 92 4538 2018 84 3644 2019 93 2926 2020 94 2851 2021 100 2884 

2022 
  
100 3025


Antal medlemmar ligger relativt konstant, men trenden är att det blir fler enskilda  medlemmar  
  
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under 2022 (varav 5 efter årsmötet) samt 4  möten under 2023 före årsmötet.  
  
Vid årsmötet fanns inget förslag till Ordförande efter Mårten Ebers som avsagt sig  fortsatt uppdrag av hälsoskäl. Valberedningen föreslog därför att den valda styrelsen  fick, som stadgarna medger, konstituera sig själva mellan de 7 föreslagna  personerna och mötet godkände detta förfarande.  
Styrelsens sammansättning har sedan årsmötet 5 maj varit följande:    
Lars Landin. Mörkö, Södertälje *  
Mats Persson, Frösakull, Halmstad *  
Mats Lundström, Sjötorp, Vallby, Eskilstuna  
Marianne Broddesson, Drottningholm, Ekerö  
Selma Steglind, Gångholmens Stugförening, Västerås *  
Mikael Hasteus, Enskild medlem, Göteborg  
Kurt Johansson, Apelvikens Stugägarförening, Varberg 
*) Valda fram till årsmötet 2024  
  
Till styrelsen har, sedan 3 feb 2020, Peter Thorner, Halmstad, varit adjungerad.  
Vid det konstituerande mötet samma dag som årsmötet påtog Selma Steglind sig  uppdraget som ordförande samt att Lars Landin och Mats Persson fortsätter som  Kassör resp Sekreterare för kommande verksamhetsår.  
  
Stockholm 2023-04-07  
Styrelsen för Bostadsarrendatorernas Riksorganisation, BARO    
  
(Digital signatur) (Digital signatur) (Digital signatur)  Selma Steglind Lars Landin Mats Persson  Ordförande Kassör Sekreterare    
  
(Digital signatur) (Digital signatur)  
Marianne Broddesson Mats Lundström  
(Digital signatur) (Digital signatur)  
Mikael Hasteus Kurt Johansson