Inlösen av arrende

Jordabalkens bestämmelser om bostadsarrenden och hur omreglering av villkoren skall ske är till karaktären en skyddslagstiftning för arrendatorer. Detta till trots finns många exempel på, att jordägare i flera fall vid avtalsförlängning yrkar höjningar med uppåt 400 procent, vilket skapar stor oro och olust hos arrendatorer och innebär att många försöker sälja sina arrenden. Om jordägarens yrkanden blir för höga krymper/försvinner marknaden av potentiella köpare. Arrendatorn har då att välja mellan att acceptera dessa oskäligt höga yrkanden eller att överlåta sin arrenderätt liksom hus och övriga investeringar till jordägaren till ett lågt pris.

Jordabalkens karaktär av skyddslagstiftning bör säkerställas/förstärkas med skyldigheter för jordägare till gottgörelse för av arrendatorer gjorda investeringar (byggnader, bryggor, indragning av el/vatten, schaktningsarbeten, tomtplanering av arrenderad råmark etc), om arrendator tvingas återlämna arrenderätten.