Rättshjälp/Rättsskydd

I arrendenämnden svarar idag vardera parten för sina kostnader. P g a den svåra rättstillämpningen, kostnaderna för att utreda situationen på marknaden etc har där jordägaren ett närmast oöverstigligt övertag. Tvisterna när det t ex gäller arrendetomter för fritidshus kan gälla betydande belopp för den enskilde även om summorna jämfört med andra tvister kan förefalla små. För en jordägare med många tomter innebär det stora vinster om han genom sitt ekonomiska övertag, jurister, ekonomiska utredningar etc kan vinna över enskilda arrendatorer och därmed visa att prisnivån även för andra måste höjas. Att möta detta kan få enskilda personer klara av då rättsskyddet i hemförsäkringarna inte täcker detta.
Om den enskilde företräder sig själv i arrendenämnden kostar det ingenting. Men vederbörande möter en mycket stark motpart med ekonomiska och juridiska resurser.
Vid ett överklagande blir den enskildes rättsställning ännu svagare – vederbörande riskerar att då också få betala motpartens rättegångskostnader.
Rättshjälp bör införas även för denna typ av tvister och det ska redan i förväg vara känt vilka ekonomiska risker en arrendator tar vid ett överklagande.
Om en tvist t ex gäller om arrendet ska vara 15 000 kr per år eller 25 000 kr är en stor fråga för den enskilde. Inför risken att förlora i hovrätten och därmed få betala även motpartens rättegångskostnader gör det omöjligt för arrendatorn att få frågan prövad. Juristkostnader, egna och motpartens, kan uppgå till 100 000-tals kr. Det ska då vägas mot vinsten som eventuellt kan göras i arrendetvisten.
Maktförhållandet mellan en enskild arrendator och en jordägare är därmed helt orimligt.

Rättshjälp bör införas även för tvister i arrendenämnden både för enskilda och kollektiv av arrendatorer.