Slutgiltiga krav

Idag kan en jordägare höja och förändra sina krav på arrendenivån fram till sista förhandlingen, muntlig eller skriftlig, i arrendenämnden. P g a av bl a arbetsbelastningen i arrendenämnden uppstår ofta förseningar i handläggningen. Den nya arrendeperioden har ofta redan börjat löpa och arrendatorn kan då bli bunden av krav som han inte kände till när han fortfarande skulle ha kunnat tacka nej till fortsatt arrende.
För att en arrendator ska kunna utvärdera sina handlingsmöjligheter krävs en betydligt längre framförhållning.

Jordägaren ska framställa sina slutliga krav på ändringar av avtal och arrenden senast 1 år innan arrendetiden löper ut.